பனியின் ஜாலம் (4)

கரையில் ஒதுங்கிய குப்பை கூளம் கூட (marine debris) பனியின் கைவண்ணத்தில் காட்சிப்பொருளாகிறது!

0 comments: