பனி போர்த்திய மரம் (1)

1 comments:

  Dr M.D.Jayabalan

4:05 pm

தன் குளிரினைப் போக்கி உயிர் வெப்பத்தைக் காத்துக்கொள்ள
வெண்பனிப் போர்வையால் தன் உடலை மறைக்கும் மரம்.

எம்.டி.ஜெயபாலன்