கழிப்பிடத்திற்கும் நட்சத்திரத் தகுதி வழங்கும் சைனா!இது பெய்ஜிங்க் (சீனாவின் தலைநகர்) நகரில் ஒரு கழிப்பறைக்குள் எடுத்த படம்!

0 comments: