பனிமொட்டு

1 comments:

  Anonymous

12:54 pm

குட்டி போட்ட கழுதைகளைவிட
குட்டிகளே அழகு
மலர்களைவிட
பனிஆடை உடுத்திய
மொட்டுகக்ளே அழகு!

ஷைலஜா