முத்துச்சரம்


வான் மழை இன்று ஆழியுள் புக்கு கொடார்த்தேறி கம்பதினில் இன்று முத்துக் கோர்த்ததேன்? (படம்: நா.கண்ணன்)

1 comments:

  நளாயினி

4:19 pm

mm....!