விடியல்


காலை புலர்வது விடியலின் குறி. வாழ்வு இன்னொரு நாள் நீடிக்கிறது என்று பொருள். இன்றைய காலை. என்றும் போல் அது ஒன்றானது!

0 comments: