மேல்-கீழ்


பகிர்ந்து கொள்ளத்தக்க தரை (வீதி) ஓவியம் (வலைத் தோசை! அதாவது சுட்டது!)

2 comments:

  சேதுக்கரசி

5:02 am

சுட்ட தோசைன்னாலும் நல்ல தோசை

  நா.கண்ணன்

7:56 am

நன்றி :-)