மழைச்சுவடு


மழைச்சுவடு இங்கே மழை எங்கே? (படம்:நா.கண்ணன்)

2 comments:

  நளாயினி

5:52 pm

நான் இதுவரை எனது கமறாக்குள் கொண்டுவராத அழகிய ரசனை.

  நா.கண்ணன்

5:55 pm

நன்றி. சரி, உங்கள் படங்களைக் காண ஆவலாக உள்ளேன்.