கருவுடை மேகம்


"கருவுடை மேகங்கள் கண்டால்
உன்னைக் கண்டால் ஒக்கும்!"-பெரியாழ்வார்
[என் அறையிலிருந்து விரியும் காட்சி-நா.கண்ணன்]
Keywords:Clouds, Rain, landscape, South Korea, Spring rain

0 comments: