வெள்ளியங்கிரி


Montblonc எனப்படும் வெள்ளியங்கிரி (கோடை 2005)
Photo by Sweta Kannan

0 comments: