ஏரிக்காட்சி


பனி உருகி ஏற்படும் ஏரி நீல நிறமாக இருக்கும் (பிற நிறங்களிலும் இருப்பதுண்டு). அதன் அழகு தனி!
Photo by N.Kannan

0 comments: