மேகம் வாழும் ஊர்


Villars என்றழைக்கப்படும் இடத்திலிருந்து Solalex எனும் பள்ளத்தாக்கிற்கு மாலை உணவிற்குச் சென்றோம். மேகமும் வந்தது கூடவே! அது கூடல் நேரமென்று அப்போதுதான் தெரிந்தது!
Photo by N.Kannan

0 comments: