சிற்பம் இயற்கையுடன் ஒருமையுரும் தருணம்


மாலை எப்போதும் மயக்கக்கூடியது. இயற்கை அழகுடன், மனித சிற்பமும் சேரும் போது அழகு இரட்டிக்கிறது!
Photo by N.Kannan

0 comments: