மலை வண்டி


நினைத்துப்பார்க்க முடியாத இடங்களுக்குக் கூட இரயில் விட்டு சாதனை செய்யும் சுவிஸ். தரை மட்டத்திலிருந்து ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு மேல் நிற்கும் மலை வளைவில் இரயில் வண்டி!
Photo by N.Kannan

0 comments: