வைக்கோல் போர் (உருளை!)


குழந்தைப் பருவம் என்றவுடன் வைக்கோல் போரில் உருண்டு, புரண்ட ஞாபகம்தான் உடனே வரும். இந்தியாவில் இன்னும் அப்படித்தான் வைக்கோல் மலையாக நிற்கிறது. ஐரோப்பாவில் அறுவடை முடிந்த கையோடு வைக்கோலை சுருட்டி இப்படி உருளையாக்கி விடுகின்றனர்!
Photo by N.Kannan

0 comments: