மங்கும் போழ்திலும் பொங்கும் அழகு!


பொங்கி விளையும் அழகு ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர். மாலை மயங்குகிறது. எட்டத்தில் எங்கோ சூரியன் இருக்கிறது. ஒளியை வாங்கிக்கொண்ட மேகம் கடைசி நிமிடத்திலும் ஒரு வண்ண விளையாட்டு விளையாடிவிட்டுப் போகிறது.
Photo by N.Kannan

0 comments: