வின்னில் பறப்பது


இப்படம் எனக்கு காட்டுவதை விட விட்டுப்போனதையே சுட்டுகிறது. காட்சி கூடும் போது கேமிரா கையில் இருக்காது, கையில் இருந்தால் பேட்டரி இருக்காது, பேட்டரி இருந்தால் எடுப்பதற்குள் விமானக் காட்சி மாறியிருக்கும். விட்டுப் போன ஆயிரம் காட்சிகளின் சாட்சியாக இந்த மேகம் நிற்கிறது.
Photo by N.Kannan

0 comments: