இளம் கூம்பு

1 comments:

  Innamburan

9:11 am

"... பொலிந்தன பவளக் காய்கள் !
காயினை நிழலாற் காக்கும்
இலையெலாம், உள்ளங் கைகள் !
..."

பாவேந்தர்