மலரும் மாலை

1 comments:

  Innamburan

8:40 am

மின்- தமிழில் நேற்றே கண்டும், இன்று தான் எழுதுகிறேன். சாயும் வேளையில், என்னே அமைதி, ஆதவனுக்கு. அது புரியவைக்க, அவன் மறுபடியும் எழ வேண்டியிருந்ததது.