கல்லின் இடுக்கில் கலையழகு

1 comments:

  Innamburan

5:06 pm

'...என்னகாண் புதுமை! தங்க
இழையுடன் நூலை வைத்துப்
பின்னிய ஆடை, காற்றில்
பெயர்ந்து ஆடி அசைவதைப்போல்...'
- பாவேந்தர் பாரதிதாசன்: அழகின் சிரிப்பு
இன்னம்பூரான்