நீலவான ஓடை

1 comments:

  Innamburan

1:25 pm

'...யாண்டும்
அசைவனவும் நின்றனவும் கண்டேன். மற்றும்
அழகுதனைக் கண்டேன் நல் லின்பங் கண்டேன்.
பசையுள்ள பொருளிலெல்லாம் பசையவள் காண்!...'

- பாவேந்தர்

இப்படிக்கு இன்னம்பூரான்