மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மமென்ன?

2 comments:

  Innamburan

5:01 pm

"...ஒளிப்பொருள் நீ! நீ ஞாலத்து
ஒரு பொருள், வாராய்..."

- பாவேந்தர் பாரதி தாசன்: அழகின் சிரிப்பு
இன்னம்பூரான்

  Innamburan

5:01 pm

"...ஒளிப்பொருள் நீ! நீ ஞாலத்து
ஒரு பொருள், வாராய்..."

- பாவேந்தர் பாரதி தாசன்: அழகின் சிரிப்பு
இன்னம்பூரான்