வேற்றுக்கிரகவாசி

1 comments:

  Innamburan

9:57 am

எது அசல், எது நிழல் என்று இக்கிரகவாசி வினவ, ஒன்று கூறும் 'அது தான்' என்று. அதுவோ இது எனக் கூறம். இந்த துமிலத்தில் தான், இந்த சாதி, அந்த ஜாதி, என்னினம், உன்னினம் என்று குழும்புகிறாய், மனித புதரே என்றது அசரீரி.