ஈர இதயம்

1 comments:

  Innamburan

12:22 am

ஆனை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன். இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன். மலர் மலர்ந்தாலும் அழகு. மலர் நனைந்தாலும் அழகு.