தனித்திரு!

1 comments:

  Innamburan

10:00 am

"... மேற்கிளை யின்வீழ் தெல்லாம்
மின்னிடும் பொன்னிழைகள் !
வேற்கோல்போல் சிலவீழ் துண்டாம்!...'

பாவேந்தர்