சுட்டி

1 comments:

  Innamburan

11:07 am

சுட்டுவது உம்மையும், எம்மையும், அவளையும், அவனையும், அதையும், இதுவையும் தான். 'இயற்கைக்கு பணிந்து அமர்க;தியானிக்க' என்ற அறிவுரை.