பாலை


முல்லையும், மருதமும் அழிவுறும் போது பாலை உண்டாகுமாம்!

0 comments: