மாலை வானும், கடலும்விண்ணும் மண்ணும் ஒன்றையொன்று ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் மாலை!

2 comments:

  nalpuluthi

2:31 am

மனதில் நிறையும் காட்சிகள்.
இயற்கையின் ரகசியங்ள் தண்டகாருண்ய கனிம வளங்களைப்போல் புதைந்துதான் கிடக்கிறதோ?


by
Nalpuluthi.plogspot.com

  nalpuluthi

2:32 am

மனதில் நிறையும் காட்சிகள்.
இயற்கையின் ரகசியங்ள் தண்டகாருண்ய கனிம வளங்களைப்போல் புதைந்துதான் கிடக்கிறதோ?


by
Nalpuluthi.plogspot.com