தெருவோர அழகு!


தெரு ஓரத்தில் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் கிடக்கும் அழகு இது! சின்னச் செடி!

1 comments:

  Innamburan

5:13 pm

மயிலுக்கு ஏதுக்கடி, கூறை?
குயிலுக்கு ஏதுக்கடி, பறை?