கரைமீதமர்ந்த கிளையினூடே!


ஒரு ஊசியிலை மரம் கடல் கரை கடக்கா வண்ணம் போட்டிருக்கும் கற்பாறை திண்டில் வளர்ந்து நிற்கிறது. அதனூடாக குடாக்காட்சி!

0 comments: