திருவடியா? வெறும் அடியா?இந்த அடி நினைவிற்கு வருகிறது!

1 comments:

  Innamburan

5:52 pm

"...நடை மெலிந்து அசைஇய நன்மென் சீறடி
கல்லா இளைஞர் மெல்லத் தைவர"

(சிறுபாணாற்றுப்படை -32,33)