பொசு, பொசு


பொசு, பொசுவென்று எது இருந்தாலும் அழகு, புல்லென்றாலும், முயலென்றாலும்!

1 comments:

  Innamburan

5:19 pm

கவின் தேடும் வேளையிலே, பொசுவும், பிசி போலாகுமே, அங்கதம் பேசுகையில்!