புயல் வரும் பின்னே! கப்பல் வரும் முன்னே!கொரியாவை புயல் கடக்குமென்று தெரிந்தால் பல கப்பல்கள் எங்கள் ஆய்வகத் துறைக்கு வந்துவிடும்!

0 comments: