கோயில் நீர்த்தூய்மை!


புத்த கோயில்களுக்குள் நுழையும் முன் வாயைச் சுத்தம் செய்வதும், நன்னீர் அருந்துவதும் வழக்கம்.

0 comments: