மண்டலம்


யந்திரம், மண்டலம் என்பதெல்லாம் இயற்கையின் அமைப்பு போலும்!

1 comments:

  Innamburan

5:20 pm

மந்திரமாவது, தழை,
யந்திரமோ, மழை!