நீர்மூழ்கி


ஒரு காலத்தில் உபயோகத்திலிருந்த நீர்மூழ்கி ஆய்வகம். 3 விஞ்ஞானிகள் பயணிக்கலாம். 300 மீட்டர் ஆழம் போகும்!

0 comments: