கப்பல் மூழ்குகிறதா? (படம் 2)ஓ! இல்லை இல்லை! இரண்டு கப்பல்கள் அருகருகே! சின்னக்கப்பல் பெரிய கப்பலுக்கு ஒத்தாசை இயைவு.

0 comments: