மேகத்தூண்


மேகத்தைக் கீழிருந்து பார்ப்பதற்கும், மேலிருந்து பார்ப்பதற்கும் வித்தியாசமுள்ளது (கொரிய மேகம், சோல் - சசோல் விமானப் பயணம்)

1 comments:

  Innamburan

9:50 am

பேசா சித்திரம்.