கடல்மஞ்சு


இன்று கடலிலிருந்து நீர்ப்புகை (மேகத்தில் ஒரு வகை)மேலே கிளம்பி மலையைத்தொட்டது!

0 comments: