தூங்கமுயலும் அந்து


இரவில் விழித்து பகலில் தூங்கும் அந்து, படிக்கட்டில் வந்திறங்கி பகலவன் நேர் எதிரே நின்றால் எப்படி உறங்க?

0 comments: