நீர்நிலை


நிலவின் ஒளியும், விளக்கொளியும் சேர்ந்து நீர்நிலையை காவியமாக்குகின்றன.

0 comments: